Download algemene voorwaarden

ALGEMENE    VERKOOPSVOORWAARDEN    
    
Artikel 1
Identiteit van de onderneming
ANAF COMPOUNDING SOLUTIONS BVBA
Brugstraat 14
B-8720 Oeselgem (Dentergem)
Tel. +32 (0)9.388.55.88
Email info@anafcompoundingsolutions.be
BTW: BE0844.604.239

Artikel   2
Alle verkopen kunnen zich uitsluitend voltrekken onder de hierna vermelde verkoopsvoorwaarden inclusief de overeenkomsten, offertes en bestellingen die tot stand komen via onze website www.anafcompoundingsolutions.be, behoudens uitdrukkelijke en geschreven afwijking toegestaan door de zaakvoerder. Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op “Bevestig bestelling”, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt. Door het plaatsen van een bestelling worden onze algemene verkoopvoorwaarden uitdrukkelijk aanvaard door de koper.  Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
    
Artikel   3    
Onze offertes worden geregeld door het Belgische Recht en door deze algemene verkoopsvoorwaarden. Deze voorwaarden worden geacht te zijn gekend en door de koper te zijn aanvaard.    
    
Artikel   4    
De geldigheidsduur van onze offerte is beperkt tot 30 dagen.    
    
Artikel   5    
De leveringstermijnen zijn niet volstrekt bindend, maar gelden als richtlijn, zij worden echter ter goede trouw aan de koper medegedeeld op basis van de informatie die ons bekend is op datum van de bestelling. In geen geval mag een te late levering aanleiding geven tot vernietiging van de bestelling of contract noch verwijlvergoeding ten voordele van de koper. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.
    
Artikel   6    
Tenzij uitdrukkelijk anders bedongen, wordt de eigendom van de goederen overgedragen aan de koper in ons magazijn alwaar de koper de goederen van rechtswege aanvaardt en controleert op eventuele gebreken. Indien de  goederen op vraag van de klant getransporteerd dienen te worden door een door ANAF COMPOUNDING SOLUTIONS aangesteld transporteur of door onze eigen transportdienst, dan zal dit telkens voor risico en voor rekening van de koper zijn zelfs in het geval ANAF COMPOUNDING SOLUTIONS schriftelijk instemt met franco levering. 
Klachten omtrent de conformiteit, kwaliteit of ieder ander gebrek dienen ons te bereiken uiterlijk 5 dagen na ontvangstname van de goederen.        
    
Artikel   7    
Onze facturen zijn betaalbaar op 30 dagen na facturatiedatum. Indien de betalingen niet plaatsvinden op de bovenvermelde vervaldagen, zullen de verschuldigde sommen rechtens en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest opleveren die gelijk is aan de
rentevoet op voorschotten van de Nationale Bank van België verhoogd met 3%. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper. Ingeval de koper in gebreke blijft te betalen 8 dagen na de toezending van een ingebrekestelling per aangetekende brief, zal het verschuldigde bedrag rechtens worden vermeerderd met een vaste vergoeding gelijk aan 20% van dit bedrag met een minimum van 50, euro.   


Artikel  8

Retourrecht binnen de 14 dagen
Aangekochte goederen kunt u retourneren in de originele verpakking, dit kan binnen de 14 kalenderdagen. De retourverzendkosten zijn steeds op kosten van de klant. 
U kan natuurlijk ook de goederen terugbrengen naar ons depot.

In het geval van terugzending die u volgende werkwijze te respecteren.
U dient voorafgaand aan het terugsturen van het artikel ons een mail te sturen naar info@anafcompoundingsolutions.be met melding van :
• reden van de retour
• nummer van orderbevestiging of de desbetreffende factuur
• U wenst een omruiling te doen of u  vraagt een terugbetaling 
• In geval van omruiling het artikel dat u wenst. In geval van terugbetaling het rekeningnr. 


Procedure omruiling
U ontvangt van ons een mail met :
• bevestiging met levertermijn van het nieuwe artikel
• het bedrag dat wij u zullen terugstorten (indien het nieuw artikel goedkoper is) of dat u ons nog verschuldigd bent (indien artikel duurder is) met ons rekeningnummer
Bij een omruiling van een artikel dat gratis werd opgestuurd worden portkosten aangerekend voor het opsturen van het nieuwe artikel. Voor omruiling van artikel met zelfde verkoopprijs (bijvoorbeeld een andere uitvoering of volume) raden wij u aan de verzendkosten cash bij het pakje te steken zo gaat de omruiling het snelst (voor België 7,5 euro, Nederland 15 euro, ...).
Het artikel wordt u opgestuurd zodra het artikel bij ons voorradig is, in geval van meerprijs en port, het geld op onze rekening staat en het omgeruilde in ons bezit is.
Bij omruiling in ons depot wordt alles onmiddellijk verrekend.


Procedure terugzending met terugbetaling
De terugbetaling gebeurt binnen max. 14 kalenderdagen na ontvangst van het goed in de oorspronkelijke staat . U krijgt het bedrag teruggestort op uw bankrekening, of cash als u het binnenbrengt in ons depot. Het bedrag dat u betaald heeft wordt terugbetaald verminderd met eventuele transactiekosten van creditcard of en de door ons gemaakte verzendkosten (5 euro voor verzendingen in België, 15 euro voor vezendingen naar Nederland) 

Ons adres (kopij van orderbevestiging en/of factuur meesturen)

ANAF COMPOUNDING SOLUTIONS BVBA
Brugstraat 14
B-8720 Oeselgem
BELGIE
    

Artikel   9    
Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Bij een geschil over de uitlegging of uitvoering van het contract zal alleen de Rechtbank van het arrondissement Kortrijk bevoegd zijn.  

Artikel   10    (Privacybeleid)

Indien u een bestelling plaatst bij Anaf Compounding Solutions, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Anaf Compounding Solutions. Anaf Compounding Solutions houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. 

Anaf Compounding Solutions respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

Anaf Compounding Solutions maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

.